Lengua Miskito. Diccionarios

Lenguas Pueblos Originarios
Portada Pueblos Originarios Secciones Pueblos Originarios Facebook Pueblos Originarios Twitter Pueblos Originarios
Miskito Español
Miskito Español
Maya abajo
Lulki suiaia. abandonar
Pasa yabaia. abanicar
Praiska lahbaia. abaratar
Ailal alkaia. abarcar
Nit dukia nani auhbi briaia. abastecer
Aihlara batakaia, swapkaia ar pura luwaia abatir
Klunghka an biara sirpika nani watlika. abdomen
Nasma yula abeja
Nasma yula nani baku taukaia. abejar
Swirkas tara laka daukaia. aberrar
Kwakan ba. abierto
Kalat an lilka sat sat nani mangkaia. abigarrar
Bip ar twi daiura nani implikanka abigeato
Pakni tara. abismo
Swapkaia. ablandar
Layar. abogado
Misbara saura kaikaia. abominar
Tras aibapaia. Tasba saika mangkaia abonar
Aimakaia abordar
Blasi pali wino tasba kumra iwi uplika nani ba. aborigen
Misbara kaikaia. aborrecer
Tuktan Iki sakala. abortar
Angki kuasku man daukaia. abrasar
Klubi alkala. abrazar
Aisnka ar ulbanka kuhku daukaia. Ej. Doctor = Dr; Señor = Sr. abreviar
Kauhla ar pasa wina yukuwaika dukia ar pliska. abrigo
Kuakaia abrir
Utbaia. absorber
Daukl dukia ba alki takaskaia. abstener
Pura wlnaia. abuchear
Dama. papá, papika. abuelo
Diara ailal ba. abundancia
Ailal kala. abundar
Tayat munaia aburrir
Pura luwi saura munaia. abusar
Atkaia dukia ba sut upla kumi man alki briaia. acaparar
Trukra kwahkaia acarrear
Aksidint accidente
Ail aceite
Spidka yabaia. acelerar
Au takaia. aceptar
Lamara brlhwaia. acercar
Stil acero
Sirpi daukaia. li pahbaia. achicar
Aulala. achiote
Asid. ácido
Umala satka. acné
Dingki briaia utlara. acoger
Diara pliska pain mangkaia. acomodar
Yula kahbaia. acompañar
Wan wina uba mayara ar purara kulkaia. acomplejar
Maihsa nihkaia. aconsejar
Diara takaia. acontecer
Insla ma nani dinki briaia. acopiar
Lukanka kumi sakaia bakahnu taki. acordar
Yarika kuhku daukaia. acortar
Aitnikaia. acostar
Yus takaia. acostumbrar
Naiwa piua. actual
Dahra sakaia. acusar
Sins bila sirpi. Ej. "Dime con quién andas y te diré quién eres". "Ya wal taukisma ba aiwis bara yang maiwimna man ba ya sma sapa". "Kau wahma-tiarasma piuara kainam dukiara luks"."Acuerdate de tu futuro en los días de tu juventud". adagio
Bilara. adentro
Brih pakaia tuktan. adoptar
Tnayara, lamara. adyacente
Un maya irbaia. afeitar
Mala daukaia. afilar
Wal talia ba. afinidad
Awala wina karma wala taki ba. afluente
Karma prawan. afonía
Swira briaia. afrentar
Bawaia wan wina. agachar
Sisia. agalla
Alkaia. agarrar
Walpa klauhira satka kum. ágata
Smat. ágil
Siknis suapan pruwaia baila ba. agonía
Tingki yabaia. agradecer
Kraskira. agresivo
Unta warkka bisniska. agricultura
Kisni, swahni. agrio
Li agua
Stan munaia. aguantar
War wal yus takaia. aguerrido
Yakal. águila
Silak untika. agujero
Bukra ba. ahí
Winka prawi pruwaia. ahogar
Nanara. ahora
Ailangki pruwaia. ahorcar
Apahkaia. ahorrar
Kyasma dingkaia. ahumar
Kangbaia. Ej.: Tairi kangbaia. ahuyentar los zancudos. ahuyentar
Pasa. aire
Srikaia. ajar
Gialik. ajo
Pit munaia. ajustar
Nina mayunaia. alabar
Smisri. alacrán
Wayar. alambre
Kau yari daukaia. alargar
Bin. Trabil brin binka. alarido
Lalma kahbi. alba
Wapi alkaia. alcanzar
Windar ar dur kika. aldaba
Brukwi aisaia. alegar
Lilia takaia. alegrar
Lilia. alegre
Inska tnawa nani ba. aleta
Letra wal kulkaia matematikka. álgebra
Wahmuk. algodón
Kakma payaska. aliento
Piaia pain dukia nani ba. alimento
Lalalni daukaia. alisar
Wihrika ingni daukaia. aliviar
Sol. alma
Stats. almidón
Pilar o tilar. almohada
Dinar pata. almuerzo
Grisi takaia. alocar
Rint munaia. alquilar
Pulpit. altar
Purara. alto
Ingni yabaia. alumbrar
Alumin. aluminio
Maestru kum tuktika. alumno
Bui kwahkan drapapka aipaskan ba. aluvión
Wan napa dimaika untika nani ba. alveolo
Tiala dakakaia. amamantar
Yu baiwaia. amanecer
Tim munaia. amansar
Latwan kaikaia. amar
Tahpla. amargo
Wilkaia. amarrar
Akbaia, plawar akbaia. amasar
Wal sut. ambos
Plis plisra taukaia. ambular
Pana. amigo
Latwan laka. amor
Diara bila lara. ancho
Upla almuk. anciano
Grapin. ancla
Taukaia. andar
Talia lawan. anemia
Ita. anestesia
Injal. ángel
Mihta dingka. anillo
Uya yamni apia ba. anormal
Ulbi briaia. anotar
Kainara takanka ba. antecedente
Patitara. antiguo
Mani bani. anual
Dista dingkaia. anublar
Daukan ba kauf apu munaia. anular
Maihsa pahkaia. anunciar
Kau wiria pura yabaia. añadir
Luwan dukia sarka briaia. añorar
Wan kupia wakia tara. aorta
Klauhi ba daskaia. apagar
Mawan wal pulaia. aparentar
Apendiks. apéndice
Wan bila dauki. apetito
Pastil. apóstol
Ta baikaika. apoyo
Pat munaia. apremiar
Taibi muni alkaia. apresar
Painka kulkanka yabaia. aprobar
Lamara waia. aproximar
Asmala wal kurbaia. arañar
Dus tara. árbol
Patitara piua dukia. arcaico
Ki dakura nani asla ba. archipiélago
Trisbaya. arco
Waisku. arpón
Wan dusa dingkanka. articulación
Dukaia. asar
Wan biara lauya. áscaris
Diara wal talia daukaia. asemejar
Kaiki uplara ikaia. asesinar
Ris yua, wark apu. asueto
Pasa tuaknika tasba aiskara kutbi bri ya ba. atmósfera
Auhya unra bal ulaia. atracar
Apu ba. ausente
Daiwan tnawira. ave
Atkaio dukia nani saura taki ba. avería
Tanka pliki kaikaia. averiguar
Plapta. axila
Hilp munaia. ayudar
Plun piras taukaia. ayunar
Plinra waark taki tauki tyarika nani. azafata
Sulfar. azufre
Siknis yula. bacteria
Kayu taibanka ba. bagazo
Dans pulaia. bailar
Paun munaika dukia ba. balanza
Bukit. balde
Tasba yuskas ba. baldío
Balsa. balsa
Bambú. bambú
Plakin. bandera
Aihtabaia. bañar
Tawa klaklakra. barbero
Tasba purara pasa awi ya ba wihrika kulki kaikaika dukia. barómetro
Kiawalaia. besar
Kiawalanka. beso
Baibil. biblia
Waitna Kum mairin walra marit munaia. bigamia
Pira laya bilis
Inshis. bisagra
Aparit munaia skiruka lupia. bisturí
Waula. boa
Upla ar daiwan bila. boca
Ban man tauki uplika ba. bohemio
Tihmia piuara slilma nani plapi luwi ya ba. Baha ba walpa nani awi taukisa kasbrika purara. bólido
Pakit. bolsillo
Lukwanka ma nani ba. borbollón
Tasba yahbra mina saitka ba. boreal
Bla uplika borracho
Ulbanba dikaia. borrar
Pasa karna, skwal borrasca
Kuasku ami ba. brasa
Tahplu, kras. bravo
Wan klahkla. brazo
Ingni takaia. brillar
Agar kakma. broca
Aisi pulaia. bromear
Upla sisia. bronquio
Bip bull. buey
Li kyapra. burbuja
Hur mairin nani takaskaiko pliska ba. burdel
Tasbara prapati tara brih lalahkira uplika burgués
Milianir uplika nani daknika. burguesía
Lawaska kikanka. burla
Plikaia. buscar
Wan lama dusa. busto
Li dadimra waiknika. buzo
Aitani kat ba tanka. cabal
Arasra taukaia. cabalgar
Aras. caballo
Wan lal wauhaia. cabecear
Lal, wan lal. cabeza
Tasba piska ta kabura taki wi ya ba. cabo
Kalila wainhka aiwa naia cacarear
Skiru sotko dukia nani mina ba cacha
Upla pruwan wina cadáver
Aisawi, saura takaia caducar
Kouhaia caer
Tat soban untika nani prakaia calafatear
Sula wakia Wan dusara aubi latwan wanki ya ba, untara daiura wakia apia, siknis ba. Wibia kaka: Kauhla iwi piuara sula wakia wan alkisa. calambre
Saks calcetín
Kulkonka daukaia calcular
Dikwa mihta alkaikira caldero
Pilala caldo
Lapta daukaia calentar
Un tuaknika, diara untika bila yahpika calibre
Lapto ba cálido
Sus dimaia calzar
Daiwan salka kum camaleón
Kyamil camello
Wapaia caminar
Prak camisa
Bil campana
Champian campeón
Maskarit baku takaia camuflar
Kyansa cáncer
Kyandil candela
Siniment canela
Waihru cangrejo
Upla upla papira caníbal
Duri sirpi canoa
Swapaia, Wark taki swapaia cansar
Aiwanaia cantar
Laya tamhpla atkaika pliska cantina
Lawana canto
Injiksan kakma watlika ba cánula
Kayu caña
Diara sut saura, aihka man taki luwan ba caos
Mahbra sakaia capar
Milianir nani taibanka láka capitalismo
Liwa watla taya capullo
Wan mawan cara
Kul, kuasku bahamuna ba carbón
Karma kalki kikaia carcajada
Diara luha kaia carecer
Wan napa yula pin sikniska caries
Wina carne
Wauhtaya ulban carta
Wan lal suska caspa
Panis munaia castigar
Tasba paskanka aiska slingwi tiwaia cataclismo
Wan wina srimi, paralats baku takaia catalepsia
Prias watla nani sut lalkika catedral
Tawan lawaia celo
Purara wan lal banhta kat ba. Wibio kaka: Yu bo wan lal kat sa. El Sol está en en el cenit cenit
Nasma blaska cera
Pins kutbanka cerca
Pins kutba cercar
Sinska mabiara cerebro
Prakaia, kwawan ba cerrar
Daiwan wail, wina papiro, lobo satka chacal
Uplara sirana iki, swira paski, taibi muni natka wina lalahka apia kra hilp wala dakbi briaia chantaje
Upla tilara kupia warban sturka nani dingkaia chisme
Pulan sturka sirpi chiste
Wal pana pana ai kakma tuskaya chocar
Utbaia chupar
Heven cielo
Sayans, Tasbaro upla bui sins tonka pliki kaikanka ba ciencia
Hil banhta cima
Maihsa cintura
Ring círculo
Taibi munaia coacción
Tala klaswaia coagular
Saukal, watlis cobarde
Wan nina dusa ta, wan tnata unra wih takas kan ya ba cocción
Kuk takaia cocinar
Biara kuntri wina nishan wala nani bal taibi wan munanka colonialismo
Krikri coma
Piala comer
Atki briaia comprar
Aidrubaia concurrir
Plun auhni daukaika saika condimento
Traska swih tikaia condonar
Wakaia, ta briaia conducir
Wan saurka sakaia confesar
Prapatika mihta dakbaia confiscar
Kakira takaia conocer
Maihsa nihkaia consolar
Slilma krautka nani daiwan stailka baku bangwi ba constelación
Siknis upla kum wina walara tawaia contagio
Kulkaia contar
Ai kuki ai piua kumi bri dukia ar uplika nani ba contemporáneo
Mapara contra
Aikuki pain iwaia convivir
Wal ai maya takan uplika nani ba conyugue
Nik tai corbata
Ship luhpia cordero
Kupya yamni cordial
Plapaia correr
Wan munan ba mana tingkika yabaia corresponder
Klakaia cortar
Dus taya bita corteza
Trit wal sipaia coser
Wan lal kamhka cráneo
Hil banhtara ami baiwran untika tara ba cráter
Kasak talukra creyente
Tiala dakaki pakaia criar
Tanka aisi kaikaia criticar
Upla kupias cruel
Napa takbi inanka crujir
Dus prihni cruz
Mina walbwal dawra nani cuadrúpedo
Nana cuello
Auka cuerda
Aringka cuerno
Daiwan taya bita cuero
Upla ar daiwan tnata untika lupia ba culo
Tawan luhpika nani dia dia tanira sinska laka bri ya ba cultura
Alki daukaia cumplir
Bibi sirpi krikri ka cuna
Kiur munaia curar
Hil tara banhta ta pali ba cúspide
Upla taya pura cutis
Mairin tiara painkira dama
Dukia sauhkanka daño
Yabaia dar
Blistu daukaia ba deber
Wik, suapni ba tanka débil
Lal klaki dakbaia decapitar
Luki ba aisaia decir
Apia takaia diara kum daukaia, Wibia kaka: Presidint mangkaia win apia takan, Declinar a la candidatura de la presidencia declinar
Prana daukaia decorar
Mihta kulkaika dedo
Luki sakaia deducir
Kana krahbaia defecar
Ta baikaia defender
Lalah kau nitka ba ikspins daukaia déficit
Lalah tauan bilara plapi lauki ba wina hap saki bankra dingiki alki takaskaia, Naha ba Gabamint bui daukisa deflación
Pruwaia defunción
Karma dakbaia degollar
Suiaia dejar
Wihta mawanra upla kum saurka dahra sakaia delatar
Spil munaia deletrear
Lam delfín
Saurka daukI tauki kaia delinquir
Pyarkika lainka mangkaia demarcar
Dibil demonio
Wihka takaskaia demorar
Tanka marikaia demostrar
Makabi ba apia takaia denegar
Dengue dengue
Nina sauhkaia denigrar
Pura mata inaia deplorar
Tasbaya wina kangbaia deportar
Aihkika derecha
Pura laiwaia derramar
Slilwaia derretir
Tasbara batakaia derribar
Utla wina sakaia, kangbaia desalojar
Brinka tikaia desanimar
Armika mihta dakbaia desarmar
Ris briaia descansar
Karil wina swakwaia descarriar
Aisankara kasak lukaia apia desconfiar
Pura baikaia descubrir
Warkas kaia desempleo
Ai daknika wina swih plapaia desertar
Ma drusbaia desgranar
Sukwan yula nani ikaia desinfectar
Bla alkaia, sinska tiwaia desmayar
Nana dusa kalhwaia desnucar
Tras deuda
Wan lama dusa diafragma
Daimans diamante
Wan kupia dikwi, kuawanka ba diástole
Wan napa diente
Daukaia karna ba difícil
Lisamra tara diluvio
Utla tara kum paskaia edificar
Silp ai wina kat latwan kaikanka egoísmo
Samplika ejemplo
Auhbaia empacar
Ta krikaia empezar
Kruski alkaia empuñar
Lukanka lapta takaia enardecer
Liura kakahwaia encallar
Dawan baku kulkaia endiosar
Damni daukaia endulzar
Waihla ba enemigo
Siknis enfermedad
Diara kum kat wan nakra kaikaia enfocar
Kauhla daukaia enfriar
Kunin munaia engañar
Tanka briaia karna dukia ba, aihka baku, sip wan sinska alkras baku ba enigma
Siknis piu kumra plis sufra sahwi ya ba epidemia
Wan taya pura, epidermis
Piua época
Taya buwaia erizar
Tasba un ar pura taya kriwi tiwaia erosión
Mistik error
Hil tara nani baiwi, pauta taki ba erupción
Inska taya escama
Tasba baikaia escarbar
Alba laka esclavitud
Alba esclavo
Brum escoba
Ulbaia escribir
Dus nanira diara lilka paskanka ba escultura
Spirit saura dukia kum. Lama dusa an lal ba wal mairin, kuna maihsa an mina wal lika layan baku. Igip uplika nani filara lukisa esfinge
Yakabi lakaia. Saumuk ma yakabaia. esparcir
Lukan glas espejo
Kyaika espina
Warbi warbi blakanka espiral
Pisa ar kwaya sakaia espulgar
Biara para ba estéril
Daiwan kanka estiércol
Wan klunhka estómago
Aihma wakaia extraer
Paktari fabrica
Kisi fábula
Isi fácil
Wan wina warkka faena
Bilk faja
Wan mihta kulkaika dusa kumi bani ba falange
Mairin praka maihsa ba falda
Wan karma wakia faringe
Wail feroz
Na mika kuihra tiwan makika Iupia ba feto
Rihka fiebre
Li singbaia filtrar
Wan nina sainka firma
Tangni flor
Tasba pis kumra dus satka nani bara ba sut flora
Tangnika baiwaia florecer
Braidle freno
Kauhla frío
Wan nakra taya snunkaia fruncir
Pauta klauhan fuego
Li karma fuente
Karnika fuerza
Sika laikaia fumigar
Ayan ar let dukia nani ba slilkaia fundir
Lawanka tara furia
Naika piua futuro
Gasit. Yu bani gabamint dia laka dauki ya ba prisidint bui sain muni saki ulbanka ba gaceta
Awala lihka galápago
Galaksi. Slilma aipaskanka tara galaxia
Kalila wainhka aiklabaika pliska gallera
Biskit galleta
Kalika mairin gallina
Kalila wainhka gallo
Gualan galón
Srutwaia galopar
Win takaia ganar
Sipar mana bri ya ba ganga
Wan karma garganta
Traka garrapata
Lanalang garrote
Vami garza
Giasalin gasolina
Spin munaia gastar
Wan klunghka latwanka gastralgia
Pus gato
Krikam gaviota
Sutki gemelo
Saumuk baiwi takaia germinar
Ulak gigante
Wilbi lakaia girar
Ais man pliska, kauhla glacial
Glori gloria
Nina mayunaia glorificar
Tnata bunhka glúteo
Gabamint gobierno
Sail duarka satka kum goleta
Gult golfo
Pliplu golondrina
Batana gordo
Tuhtu gorgojo
Gungun gorila
Kyaput gorra
Tininiska gorrión
Drap gota
Tahwanka gotera
Snu kauhaia granizar
Snu granizo
Aya sat dusa ma nani (rais, bins, etc.) grano
Batanka grasa
Nakra mana yabaia gratificar
Prisant gratis
Dyuti mana gravamen
Dyuti mana praiska mangkaia gravar
Iman tara kum lasba aiskara alki bri ya ba gravedad
Grik uplika griego
Siahka gripe
Un tuaknika grosor
Dakni grupo
Apawa satka kum guacamayo
Puno, dwar sap guanábana
Sarap guarapo
Unta daiura saura nani yukuwaika pliska guarida
Tahplu nani war aiklabanka guerrilla
Guitar guitarra
Gridi piaia gula
Liwa gusano
Wan tuisa wal tiska nani tanka kaikaia gustar
Tiska laik gusto
Paisin hábito
Aisaia hablar
Daukaia hacer
Asa hacha
Yakal halcón
Pliki sakaia hallar
Silmika hamaca
Plun dauki hambre
Srinwaskira, diara saura dadaukra nani daknika hampa
Plawar harina
Wan pura luwi piaia hartar
Hibro. Israel uplika wina umpirka nani Igipra wih alba taki baungwan ya ba hebreo
Puisin munaia hechizar
Plen papilka hélice
Tala klaswi tiuma takanka hematoma
Daiwan mairin nani hembra
Wan taliara paunika dauki dukia hemoglobina
Tala ailal laiwaia hemorragia
Wan auya sukwanka hepatitis
Dus wahya ar twi papira daiura nani herbívoro
Waitna karnakira Hércules
Upla kum upla wala prapatika la natka kat briaia heredar
Insauhkanka herida
Insauhkaia herir
Muihnika hermano
Lukwaia hervir
Daiwan kum wihki daiwan wala yaka alki luhpia ba híbrido
Li plinka hidroavión
Li kaiki sibrin taki ba hidrofobia
Ais hielo
Ayan hierro
Luhpa waitna hijo
Trit hilo
Mawan wal briaia laka hipocresía
Mawan wal uplika hipócrita
Wahya hoja
Waitna, upla, hombre
Pahpaya hombro
Upla ikaia homicidio
Awar hora
Papus hormiga
Rau huérfano
Wan dusa hueso
Wan watlara dingki bri uplika huésped
Mahbra huevo
Swakwi plapaia huir
Tasa hule
Kau buswan bri ba humedad
Mawan swira paskaia humillar
Kyasma humo
Rumhwaia, abakwaia hundir
Prari huracán
Ais walpaya tarkatora kabu nanira aipaski bara ya ba iceberg
Wan talyara pira laya alkan sikniska ictericia
Sim dukia tanka ídem
Bila aisanka idioma
Aidol nanira mayunaia idolatrar
Islu iguana
La kat apia ba ilegítimo
Aksidint wina inhsaukras swakwan ba ileso
Wauhtaya tanka nu apu uplika ba iletrado
Nina bliki daukata imitar
Li dimras dukia impermeable
Karnika tiwan ba impotente
Mapara aisaia, buwaia impugnar
La alkaia sip apia tanka impune
Patka kulkaia imputar
Faya bun incendio
La luwankara kauhaia incidir
Sika laya kia painkira incienso
Upla pruwan wina ba angki, yamhpuska briaia inclinar
Kalalkas. Li baku incoloro
Sinska lap tiwan, aidahra walras inconsciente
Numbika sunaia incrementar
Mahbra brih bawaia incubar
Ta baikanka luha indefenso
Dukia sauhkan mana aibapaia. Warkra aksidint mana aibapaia indemnizar
Umpira pali takan ba indigencia
Sip tim takras ba indomable
Saurka swih tikaia la mawanra indulto
Dia dia prawi ba wina silp aiawaia sip apia ba inercia
Ta apu, tnata apu. Ban kaiara ban kaia infinito
Tinkikas ingrato
Ta krikaia iniciar
Plis kum wina plis walara dimiwaia inmigrar
Bankaiara sip luras ba inmortal
Aiauras ba inmóvil
Kras, kia apu inodoro
Daiwan sirpi lupia, daiwan yula, insecto
Swira paskaia insultar
Bakahnu taki daukan warka insurrección
Trai munaia intentar
Upla bisniska tilara dadimra intruso
Turbi tanka pliki kaikaia investigar
Waia ir
Diara mangkan pliskara li laikaia irrigar
Ki isla
Mahoma ba aidawanka kulki relijanka islam
Smih izquierda
Tilba jabalí
Sup jabón
Silp ai nina mayunaia jactancia
Jily jalea
Tangni pliska jardín
Bas jefe
Mapa bila jerigonza
Wohma- tiara joven
Gol dukia joya
Risra blikaia. Pinsionka yabaia jubilar
Lilia laka júbilo
Ju laka judaísmo
Tausdi jueves
Wihta juez
Ta mangkaia juntar
Pramis, swir baku juramento
Swir takaia, pramis takaia jurar
Wihta kum pawika lainka jurisdicción
Kasak ka laka justicia
Biaki lakanka ailal laberinto
Wa un labio
Siknis yula mangki kaikaika pliska laboratorio
Kau yapti tyalka di ba lactancia
Yapti tyalka diaia lactar
Li lamara ar bilara tanka lacustre
Hil tnaya ladera
Tnaya mina lado
Akbaia, yul akbi baku ladrar
Aimplikra ladrón
Karas lagarto
Nakra laya lágrima
Lakun laguna
Pura mata inaia sip tanka ba lamentable
Puro mata inaia lamentar
Tuisa wal dabaia, yul baku lamer
Lamp lámpara
Un mayas lampiño
Blahwan lance
But lancha
Wasi langosta
Lulkaia wan mihta wal. Bal lulkaia baku lanzar
Ink pin lapicero
Pinsil lápiz
Wan karma wakia laringe
Tnaya mina saitka lateral
Dikwanka, kupia dikwanka baku latido
Klala látigo
Kupia dikwaia latir
Tuskaia, sikbaia lavar
Biara plapan dukia laxante
Upla almuk ta brih lauki tuktika lazarillo
Wal ban kaia lukanka bri ba lealtad
Lisin lección
Milk leche
Iskri lechuza
Skul daukaia yua nani lectivo
La kat ba legal
Laihura lejos
Tuisa lengua
Kaikaia glaska lente
Wauhtaya lan uplika letrado
Tailit letrina
Is levadura
Bukaia levantar
La ley
Kisi tara sturka leyenda
Wasi, daiwan siksa tnawira Iupia ba libélula
Pri laka libertad
Paun libro
Laisin licencia
Laya tahpla licor
Laya daukaia licuar
Aiklabaia lidiar
Payal lima
Pyarkika ar lainka mangkaia limitar
Laimis limón
Klin munaia limpiar
Bakahnu laki upla saura kumra munaia linchar
Aika ma linfa
Srap liquen
Kahwa iakan ba lisiado
Kahwa takaia lisiar
Lalalni liso
Lis lista
Litro litro
Sukwanka llaga
Paula klauhanka llama
Winaia llamar
Langni llano
Wil llanta
Inanka llanto
Padlak ktka llave
Waia llegar
Brih waia llevar
Inaia llorar
Li auhaia llover
Grisi loco
Aisasara locuaz
Drapapa lodo
Muni briaia lograr
Muni brinba logro
Biara lauya lombriz
Yarika longitud
Rauha loro
Bakahnu aiklabanka, wan raitka mata aiklabanka baku lucha
Aiklabanka daukaia luchar
Tilam luciérnaga
Lusifer Lucifer
Kati luna
Mano matsip (5) lustro
Martín Lutero nina blablikra nani luterano
Pruwan sarka laka luto
Ingni luz
Tuski baikaia. Blakpipa baikaia baku machacar
Ispara klakanka machetazo
Ispara machete
Daiwan wainhka macho
Tat sakaia dusa madera
Papika maya madrastra
Yapti madre
Daiwan saura pliska, layan pliska baku madriguera
Lalawaia, yapras lalawaia baku madrugar
Sukwaia, dus ma sukwaia madurar
Upla saurakira nani dakni takanka, yukuwanra dauki ba mafia
Wihta tara magistrado
Aya maíz
Saura mal
Walpa klauhira, kalatka sangni malaquita
Rihka siksa malaria
Praut wiaia maldecir
Kangbaya saika maleficio
Inipis lalah tikaia malgastar
Tiala ma ba mama
Mamá mamá
Yapti tyalka diaia mamar
Ai luhpiara tiala dakaki daiura nani daknika mamífero
Mana maná
Taski kuakaia manchar
Kmahkaia mandíbula
Laulu manis pliska manglar
Pinda maní
Wan mihta mano
Wan mihta dingkaika, glups baku manopla
Tim manso
Manta manta
Lat manteca
Tibil kwalka mantel
Titan mani ar yauhka mañana
Map mapa
Kabu mar
Mark marca
Un, awala un baku margen
Maya waitna marido
Pulhpul mariposa
Lakia tara kum Marte
Amar martillo
Wan mata pruwan uplika mártir
Wan napara mangki sami kaia, twaku ar chikle baku masticar
Nina mangkanka matrícula
Nina mangkaia, la bukkara nina mangkaia matricular
Plauya matriz
Wauhaia, silmikara baku mecer
Pitka briaia medir
Kau pain mejor
Sari baku melancolía
Makabi taukaia mendigar
Lal mabiara puskanka sikniska meningitis
Kaut munras munaia menospreciar
Lalah mana atkaia dukia mercancía
Aihsukanka metamorfosis
Siknis yula microbio
Siknis yula kaikaika glaska microscopio
Sibrin miedo
Nasma laya, miel
Kana mierda
Plun yuwika, brid yuwika baku migaja
Lalahkira, milianir millonario
Kaikaia mirar
Umpira pali ba miseria
Kakma bila taskika moco
Buskaia mojar
Trabil munaia molestar
Rauka, tuktan sirpi lal banhta suapnika ba mollera
Sunaia, ar ulaia, aras ra baku montar
Yamnika ar saurkc laka tanka wan mariki ba moral
Napa ni samaia morder
Pruwaia morir
Kauta,diara atkaika pliska ba mostrador
Nakra mankaia mostrar
Uba mucho
Bilas mudo
Napa, daiwan ar upla napa muela
Sampla muestra
Mairin mujer
Muyul mula
Upla kukanka ta multitud
Tasba aiska mundo
Muncipal municipal
Dal bibi muñeca
Sakanski murciélago
Ranghbi aisaia murmurar
Wan wina suapnika músculo
Miusik música
Wan wina sirpika klaki dakbaia . Ispara wal wan mihta, wan mina nani klaki dakbaia baku mutilar
Pana pana mutuo
Aisubaia nacer
Yayaura nadador
Yawaia nadar
Upla kum sin apia nadie
Tnata winka nalga
Andris naranja
Upla lalra bla daukaia sip dusa wahya nani narcótico
Wan kakma nariz
Liura abakwaia naufragar
Aikab daukaia náusea
Liku impakaia navegar
Krismis navidad
Diwas neblina
Nitka laka necesidad
Tangki nasmika néctar
Makabi ba mapara apia takaia negar
Siksa negro
Famali kumi baman taki diara sut dauki ya ba nepotismo
Labin sikniska neumonía
Daiwan tnawira watla nido
Mula, wan mula nieto
Iban dusa níspero
Tihmia dukia nocturno
Nina nombre
Yahbra mina norte
Klaul nube
Kakauka,kiwa kakauka nudo
Mula yapti nuera
Numba número
Mamu nutria
Talia karnika yabaia nutrir
Talia karnika yabaia dukia pain ba nutritivo
Li luha pliska nanira li karma sirpi kum oasis
Bila walaia obedecer
Bishup obispo
Giahli oblicuo
Taibi munka daukaia obligar
Muna sait occidente
Oshan, kabu biara océano
Yukukaia ocultar
Misbara kaikaia odiar
Swira daukaia ofender
Swira laka ofensa
Wauhi atkaia dukia sakaia oferta
Yabaia ofrecer
Prisant yabaia ofrendar
Misbara oído
Wan nakra ojo
Kia briaia oler
Oliv olivo
Wan klua ombligo
Aisanka ar nina tikaia. Ulbanka kumra ulbaia kan dukia ba ulbras munaia omitir
Diara sut pih lan daiura satka ba omnívoro
Auns onza
Aparit munaia operar
Wan lukanka opinión
Mapara buwaia oponer
Rau munaia oprimir
Wan kan dukiara lilia kaia optimismo
Pura sunra oración
Pura sunaia orar
Ring órbita
Adar orden
Adar yabaia ordenar
Kaman ordinario
Wan kiama oreja
Rau takan Irabilka orfandad
Wan wina sirpika nani, wa klunghka, wan pusa nani baku órgano
Wan winara tara kulkanka orgullo
Dia wina takan ba, wibia kaka upla ba Dawan wina takan baku origen
Iska orina
Wan pliska ba oriundo
Gul oro
Wan kiama luhpia sikniska otitis
Wala otro
Siknis uplika ba paciente
Kupia kumi daukaia pacificar
Lamni, sap pali ba pacífico
Triti sain munaia pactar
Yaptika maya, padrastro
Aisika padre
Aibapaia pagar
Kuntri país
Daiwan tnawira pájaro
Subil pala
Sturi aisanka palabra
Wan darhkaia paladar
Kahra palanca
Butku paloma
Sapi kaikaia palpar
Kupia dikwanka palpitante
Kupia dikwaia palpitar
Ulu watla panal
Panamá Panamá
Raiti pante
Napkin pañal
Angsar pañuelo
Pup papa
Papá papá
Lapatka papada
Wauhtaya papel
Pir par
Parabil parábola
Parasut paracaídas
Samplika tara paradigma
Paradais paraíso
Wan talia dadira daiura yula nani parásito
Ubla sut bui ai tilia wina lulki swiri uplika ba paria
Wan taya uplika nani pariente
Daiwan mairin luhpa baikaia parir
Wan nakra taya párpado
Laisinka patente
Utla lata patio
Kupia kumi taka paz
Lama dusa pecho
Smalkaia sinska laka pedagogía
Tuktan sirpi daktarka pediatra
Makabata pedir
Prukaia pegar
Kum wal aubaia peinar
Aiklabaia, wan klahkla wal pelear
Kabi daiura tnawira pelícano
Trabil takaia sip dukia ba peligro
Wan tawa pelo
Tanis pendejo
Aipamaia pender
Kau takkbia bila kaiki ya ba. Tasba ar yabal driwanka ba pendiente
Lukaia pensar
Tihmu ingni wal tilara dista pis penumbra
Padin munaia perdonar
Srinwan pereza
Mawan malka perfil
Nius pipa periódico
Nius warkka periodismo
Walpa klauhira perla
Yul perro
Kli kli muni kaia persistir
Saurakira perverso
Miskaia pescar
Bip lupia watla pesebre
Wan nakra tamaya pestaña
Inska pez
Kakma ni tuskaia picar
Butku luhp pichón
Kakma, daiwan tnawira kakma pico
Walpa piedra
Wan taya piel
Wan kuhma pierna
Pihtu piña
Pint munaia pintar
Twaku mina pipa
Pistal pistola
Upla sinska warka implrkaia plagiar
Lakia planeta
Plit plato
Milianir nani bui taibi bri uplika nani plebeyo
Wanpusa purara kutbi brih taika pleura
Umpira pobre
Plis kum taski an bisbaya ba pocilga
Wiria poco
La pawika poder
Tat pih yula polilla
Tawan ar upla nanira rul munaia pawika ar karnika política
Naika piuara daukaia dukia suiaia posponer
Aras wail potro
Praptis takaia practicar
Prais precio
Kurhra mangkaia preñar
Ridi daukaia preparar
Prautkira prepotente
Lin munaia prestar
Luwan piua dukia ba pretérito
Ta tuskaia provocar
Briks puente
Wan pusa pulmón
Pulhpit pulpito
Wan mihta kruskanka puño
Wan nakra yula pupila
Biara sakaia, Sika dih yaka wan biara sakaia purgar
Mabiara pus
Takaskaia quedar
Brukwanka queja
Aangkaia, pauta wal quemar
Want takaia querer
KerubIn querubín
Daiwan tauhka quijada
Aparit munaia rumka quirófano
Pliska wina sakaia quitar
Rihka saura, yul sikniska rabia
Wan wina mununhta lilka alkanka, wan pusa lilkika baku radiografía
Dus wakia raíz
Baikaia, pauta baikaia baku rajar
Dus alhnika rama
Hur mairin ramera
Pikpik rana
Tat untika ranura
Mairin impliki brih plapaia raptar
Kurbaia rascar
Rik aubaia rastrillar
Rik rastrillo
tawa klakaia rasurar
Matis rata
Swin ba wina kli alki daukaia. Wibia kaka. Reanudar los clases. Skul ba kli daukuya reanudar
Kau arma briaia rearmar
Praiska lahbaia rebajar
Banghwi pura laiwaia rebasar
Tauan uplika nani sut buwaia ta uplika nani mapara rebelión
Pliki taukaia rebuscar
Kli wal pain takaia reconciliar
Ulbaia, ulbanka tara nani daukaia redactar
Saurka wina pri munaia redimir
Pliska wala mangkaia reemplazar
Pain pali smul daukaia refinar
Prisant munaia regalar
Li laikaia dus pawi nanira, wibia kaka lapta sia baku regar
Plahpia, wibia kaka mairin plahpia baku regazo
Turbi kaikaia. La bukka nanira ninia mangkaia registrar
Rui. La bapanka nani regla
La rulka nani ulbi mangkaia reglamentar
Prisina baku alki bri ya ba rehén
Kikaia reír
Relijan religión
Auar, duri tara nani kaubaika dukia ba remo
Misbara rencor
Munka swapaia. Wibia kaka wan waihlara munka bawaia. rendir
Wan daknika ninara saura aisaia ar tila wina taki waia, wibia kaka wan sutska ninara saura aisaia baku. renegar
Kli raya daukaia renovar
Bisnis kum bri ba suiaia renunciar
Sip iksam luras kaia reprobar
Twiku ailama bilara man raswi tauki daiura nanidaknika, wibia kaka piuta, islu, rikakaya nani baku reptil
Lalalni mangkaia resbalar
Ta baikata respaldar
Rumatis reumatismo
Diara airkbra daiura nani roedor
Arkbaia, matis satka nani bu roer
Kalkaia romper
Kratwanka ronca
Kwala ropa
Upla mawan rostro
Wan lula kakauka rótula
Ihbaia, Jimi baku rugir
Aibiara wina plun saki aibilara brih wakahbaia, sim bip dauki baku rumiar
Satadi sábado
Yapaia kwalka sábana
Nu takaia saber
Tiska sabor
Auhni ba sabroso
Sakaia sacar
Plun pura fuwi piaia saciar
Sakripais munaia sacrificar
Sakripais sacrificio
Sararbaia sacudir
Dawan dukia kulkanka sagrado
Sal sal
Utla halka sala
Sal kuakaia salar
Sal kwakan ba saldo
Takaia salir
Bila laya saliva
Sam lawana salmo
Sal tiska salobre
Wan wina saun ba salud
Lakula daukaia saludar
Wail ba tanka salvaje
Swaki sakaia salvar
Paniska laka yaba sancionar
Raya pisa sandía
Tala lakaia sangrar
Suklin sapo
Sihri sarna
Kwala sasipra sastre
Lakia tara kum Saturno
Tilwaia, dus ma baku sazonar
Daiwan batanka sebo
Lakaia, laptara secar
Sikrit secreto
Li diranka sed
Silk seda
Diara piska kum segmento
Stamp sello
Wik kum semana
Mawan mapla semblanza
Dus ma mangkaia sembrar
Mairin alkaia daiura wainhka semental
Saumuk ma semilla
Upla almuk pali takanka ba senectud
Iwaia, iwaika kumra sentar
Fil munaia sentir
Sainka, markka baku seña
Diwas. Watsh man kum sim sereno
Piuto satka nani serpiente
Lalah mana upla aikra ba sicario
Wan nakra dusa nina mapa saitka ba sien
Dinar luwan riska bri ba siesta
Handal mani kum siglo
Iwaika, sir silla
Unta dukia silvestre
Wandusa wilkanka nani bilara ailka sinovia
Liwa mairin sirena
Tasba nikbanka sismo
Pura tawaia sobrar
Unta pakni tara tasbara socavón
Yu sol
Langhkaia soltar
Trahat sombrero
Yapan yabi saikaia somnífero
Yaprara tauki ba sonámbulo
Yapri sauhkan kaikaia soñar
Wan bila ni puhbaia soplar
Suwapni suave
Bas kum suliarka subalterno
La bopan saura nani ba mapara buwaia subvertir
Taski sucio
Laptika takaia sudar
Aitani suficiente
Panis takanka sufrimiento
Kupia krukaia sugerir
Bik takaia suplicar
Saut sur
Walmu tábano
Tat tabla
Talint talento
Tub talismán
Yahpika tamaño
Kungbi tambor
Trai munaia tantear
Bip aikra dawra ba tarántula
Kap taza
Utlabanhta techo
Kwala tela
Tasba nikbaia temblar
Sibriaia temer
Diara nani taya laptika ba temperatura
Pasa karna tempestad
Klimnu temprano
Briaia tener
Traika kaikanka tentación
Traika kaikaia tentar
Dauki danh takaia terminar
Tistamint testamento
Widniska takaia testificar
Witnis testigo
Tyalka kakma, kau pali ba daiwan teta
Ilili tiburón
Piua tiempo
Tasba Tierra
Rihka saura tifus
Limi tigre
lingwaia timbrar
Wan kiama bila bilka lupia tímpano
Tihmia tara tiniebla
Lulkaia tirar
Tawil toalla
Wan mihta wal kangbaia tocar
Upla wal sim ainina bri ya ba tocayo
Sut todo
Kuswa tortuga
Wan wina piska waihla nanira taibi panis munanka tortura
Siahka tos
Sinskas baku ba, lukanka umpira ba tosco
Kakaia tostar
Wark takaia trabajar
Bila kum wina bila walara lakaia traducir
Langkaia tragar
Strap trampa
Tnata saitka trasero
Plis wala brihwaia trasladar
Pitbanka trenza
Diuti mana ar lai mana aibapaia tributar
Daiwan tnawira lupia nani inaia trinar
Pailat ai hilparka aikuki, sim plin pailatka baku tripulación
Pailat takaia, sim plin ulaia baku tripular
Aiklabanka tara bri ba pura luwaia triunfar
King kraunka trono
Lawana sirpi nani trova
Lawana sirpi papaskrika nani trovador
Tasba mununhta wakia nanira ma alki duska nani tubérculo
Pusa siknis tuberculosis
Tyuma tumor
Mairin nani lal prakaika turbante
Wiria taski baku ba, li buhutni baku turbio
Daiwan mairin tyalka ba ubre
Wan biara sukwanka úlcera
Laska ba último
Saura munanka ultraje
Kupia kumi baku unánime
Sika kia pain ba, batana satka nani baku ungüento
Aikuki asla prakaia ar daukaia unificar
Tasba pura aiskara tawan dukia universal
Asmala uña
Piatka urraca
Wan laya sukwan sikniska urticaria
Pat yus munan ba usado
Yus munaia usar
Upla dukia mihta dakbaia usurpar
Plauya útero
Wain ma uva
Bip mairin vaca
Bakisan vacación
Bila imhti daukaia vaciar
Bahki man pramis muni kaia vacilar
Mairin wina pali ba vagina
Kupia karna, tahplu lukanla valiente
Wayar ni kutban ka valla
Sakanski tara vampiro
Li glaska vaso
Pup tawanka Vaticano
Aikuki wan lamara iwi nani ba vecindad
Siknis yula fwilkaika vector
Daiwan ikaia apia piua mangki ba veda
Daiwan ikaia apia piua mangkaia wibia kaka: kakamuk ba api piuara ikaia apia vedar
Iska watlika, wan winara vejiga
Sail vela
Spidka, nahki prais isti plapi ba velocidad
Wan wakia vena
Wauhi alkaia vender
Puisin veneno
Pana munanka venganza
Balaia venir
Windar ventana
Kaikaia ver
Diara daukaia lanka wan mariki bila nani ba, wibia kaka: pulaia, kikaia, wapaia, sikbaiai verbo
Kasakka laka verdad
Sangni verde
Kwala dimaia vestir
Impakaia viajar
Impakanka viaje
Piuta saura víbora
Sararbaia vibrar
Rayaka vida
Glas vidrio
Almuk, diara almuk lanka viejo
Pasa viento
Pura kaikaia vigilar
Binigar vinagre
Wan biara sirpika nani víscera
Ipka, wibia kaka krismis ipka baku víspera
Pyarka waitna viudo
Raya kaia, kau tasbara raya tauki kaia vivir
Palaia,wibia kaka daiwan tnawira pali baku volar
Aikabaia vomitar
Bila aisanka taskikira vulgar
Bila taski aisasara uplika vulgo
Pruwi prawi ba yacer
Tasba mununhtara ail nani apia kra walpa klauhira satka manis bri pliska ba yacimiento
Yard yarda
But satka kum yate
Aras mairin yegua
Kalila mahbra laika pihni ba yema
Wan luhpia mairin maya ba yerno
Yang yo
Ayadain yodo
Yauhra yuca
Wark bulka lal banhtara wilki dusa ba yugo
Wan karma wakia tara ba yugular
Kuswa dimaia zambullir
Tairi zancudo
Sus papaskra zapatero
Sip siprs mangki sinbaia zarandear
Mahka kabura taki waia zarpar
Pats munaia zurcir
Smih zurdo

Junto a las lenguas sumo y matagalpa, la miskito pertenece a la familia misumalpa, siendo la más hablada de ellas. Fue lengua franca en el Caribe centroamericano. En la actualidad se mantiene en la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua y en el Departamento Hondureño de Gracias a Dios y ha sumado préstamos del inglés y el español.

Aquí presentamos digitalizados los diccionarios miskitu-miskitu y español-miskito editados por el Centro de Investigaciones y Documentación de la Costa Atlántica editado en 1996. El autor, Jorge Matamoros, es un profesional miskito originario de la comunidad de Krukira y residente en Bilwi.

En el diccionario español-miskito, presentado más arriba, contiene una lista de palabras españolas con sus equivalentes en miskito.

En el diccionario miskitu-miskitu, ofrecido más abajo, las definiciones y oraciones ilustrativas en miskito van acompañadas de sus respectivas traducciones al español.


Fuente:

Diccionario Español - Miskito